Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
513 postów 11633 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Piotr, Jakub, Paweł, czyli początki chrześcijaństwa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Trzy wielkie postacie chrześcijaństwa, Piotr, uczeń Jezusa, Jakub, brat Pański oraz Paweł pierwszy reformator nauki Jezusa to osoby którym zawdzięczamy to iż nauka Jezusa stała się nauką głoszoną przez jedną z największych religii świata.

O męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus w ewangeliach wspominał nie raz, ale uczniowie jego nie byli na to przygotowani, świadczy o tym próba obrony mieczem w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Piotr (zgodnie z Ew. Jana, pozostałe nie definiują ucznia) odciął ucho jednemu ze sług najwyższego kapłana Świątyni, trzykrotne zaparcie się Piotra, niewiara, Piotra w zmartwychwstanie, gdy zobaczył grób pusty i wreszcie niewiara Tomasza. Tak więc trudno mówić, że Uczniowie rozumieli wydarzenia w jakich było im dane wziąć udział.
 
Po wniebowstąpieniu, napełnieni Duchem Świętym, jak mówi Biblia, zakładają Kościół*) Jerozolimski. Jest to jedna z wielu sekt w Judaizmie wypełniająca wszelkie nakazy Judaizmu, a więc obrzezanie, koszerność potraw, rytualne obmycia itd. i głosząca dodatkowo naukę Jezusa. Spotyka się to z krytyką wśród Żydów. To doprowadza do pierwszej śmierci męczeńskiej w imię nauki Jezusa, śmierci pierwszego męczennika, którzy później otrzymają miano świętych, Szczepana, którego ukamienowano, a Szaweł pilnował szat kamieniujących.[Dz 7, 58-60]
 
Wszyscy pierwsi chrześcijanie byli Żydami, wypełniającymi wszelkie obowiązki nakładane na wyznawcę Judaizmu przez Prawo. Chrześcijaństwo w tej początkowej fazie szerzyło się poprzez gminy Żydowskie istniejące w różnych miastach, w tym w Antiochii, gdzie zgodnie z Biblią powstała idea nawracania nie tylko tych co z judaizmu ale też tych co z pogaństwa.
 
W celu przedyskutowania sprawy i uzyskania akceptacji Kościoła Jerozolimskiego, który miał wtedy władzę nadrzędną wyrusza Barnaba oraz nawrócony i napełniony Duchem Świętym z rąk Ananiasza niedawny wróg Kościoła Szaweł/Paweł.
 
W tym momencie warto powiedzieć kilka słów o przywództwie Kościoła w Jerozolimie. Trudno powiedzieć, czy po wniebowstąpieniu Jezusa Piotr był choć w krótkim czasie przywódcą tego Kościoła. Tak twierdzą ewangelie kanoniczne, choć w ewangelii gnostycznej Marii Magdaleny znajdziemy stwierdzenia iż to ona była umiłowanym uczniem Jezusa, najlepiej Go rozumiejącym. Iż podobnie odbierali to uczniowie Jezusa świadczy przeciw Piotrowi. Nowy Testament nie odpowiada na pytanie, czy to Piotr czy może Jakub, brat Pański zebrał uczniów Jezusa i poprowadził Jego kościół.  Bo wypominanie Piotrowi jego nierozumienia nauki Jezusa w ewangeliach kanonicznych, też jest wskaźnikiem iż nie miał on pełnego poszanowania w społeczności. A tym okresie we wspólnocie pojawia się Jakub, brat Jezusa i stopniowo przyjmuje znaczącą główną rolę we wspólnocie.
 
Czy Jakub od początku akceptował naukę Jezusa trudno odpowiedzieć, ale biorąc pod uwagę zapis w Biblii, jak to Jezus nauczał a Maria, matka Jezusa i rodzina chcieli go od tego odciągnąć można wnioskować iż rodzina nie akceptowała misji Jezusa. Czy wśród tych co wtedy przyszli był i brat Jezusa, Jakub? [Mk 3, 31-35]
 
Jednak faktem opisanym już w Dziejach Apostolskich jest iż, gdy Paweł i Barnaba z innymi z Antiochii przybyli do Jerozolimy pragnąc uzyskać zgodę Kościoła na nawracanie pogan, Jakub i Piotr wydają się pełnić równorzędne przywódcze role. Obu mowy ewangelista odnotował, Piotra nawet jako pierwszego. Paweł uzyskuje zgodę na nawracanie tych, co z pogaństwa oraz warunki jakie mają spełnić.
 
Czy się to podobało większości? W czasie między pierwszą a trzecią wyprawą misyjną Pawła podejście do sprawy nawracania tych co z pogaństwa zmienia się. W Kościele Jerozolimskim powstaje silny obóz tych, co chcą by chrześcijaństwo pozostało sektą w judaizmie, by naukę Jezusa głosić wyłącznie wśród Żydów i przywódcą tego obozu wydaje się być Jakub. Mamy tego dwa świadectwa, pierwsze to słowa jakie Paweł usłyszał w czasie III wyprawy misyjnej „Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: «Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów.” [Dz. 21, 20-21] a także w liście do Galatów, gdy zwolenników utrzymania chrześcijaństwa wyłącznie jako sekty w judaizmie Paweł przeklina [Ga 1, 6-9].
 
Konflikt między Pawłem i Piotrem w Antiochii [Ga 2, 11-14] dowodzi tego iż Jakub Sprawiedliwy, brat Pański w tym czasie już był przywódcą nad Piotrem, bo gdyby było inaczej, to czyż Piotr bałby się wysłanników Jakuba? Co więcej, Jakub był już wtedy zwolennikiem chrześcijaństwa jako sekty w Judaizmie. Bo czymże innym były opisane tam Agapy, jak nie wspólnymi posiłkami, dysputami nawróconych z judaizmu i nawróconych z pogaństwa? Jakub i jego otoczenie przeciwne było takim spotkaniom i szerzeniu chrześcijaństwa wśród pogan. Jak z tego widać, Piotr był skłonny nadal popierać chrześcijaństwo tych z pogaństwa, ale nie miał odwagi przeciwstawić się Jakubowi i to mu wytyka Paweł. Tu już Paweł zaczyna budować własny kościół rozpoczyna się rozłam między Kościołem w Jerozolimie a Kościołem budowanym wśród nawróconych z pogaństwa św. Pawła.
 
List do Galatów jest jedną z poszlak rozchodzenia się Kościoła Jerozolimskiego z Kościołem budowanym przez Pawła i jego środowiska, narodzonego w Antiochii. List do Galatów datowany jest na okres między rokiem 53 a 57 n.e. czyli między soborem Jerozolimskim a wizytą w Jerozolimie w czasie III wyprawy misyjnej. Paweł w liście opisuje fałszywych proroków którzy głoszą ewangelię niezgodną z nauką Pawła, którą Paweł uważa za jedyną prawdziwą ewangelię. Kim byli ci fałszywi nauczyciele? Paweł ich dokładnie nie nazywa, ale określa głoszoną przez nich naukę na tyle, że jesteśmy w stanie ich rozpoznać. Tymi prorokami byli ludzie nauczający iż do bycia chrześcijaninem niezbędne jest wypełnianie Prawa, [Ga 2, 15-16] z czego zwolniono nawracanych z pogaństwa na soborze w Jerozolimie, ale już w czasie III wyprawy misyjnej nakazano Pawłowi udowodnić iż nadal wypełnia obowiązki wynikające z Prawa, gdy miał wziąć rytualną kąpiel obowiązującą wyznawców judaizmu po przybyciu do Jerozolimy, a także opłacić tę kąpiel 4 innym nawróconym z judaizmu.
 
Znaczenie Kościoła tych co z judaizmu nawróceni byli upada w czasie powstań żydowskich, choć pojawiają się oni jeszcze w formie różnych sekt, jak np. ebionici (istniejący do około roku 1000 n.e.) których nauka mogła, jak twierdzi część muzułmańskich historyków, lec u podstaw Islamu uznającego Jezusa za proroka, ostatniego przed Mahometem. Kościół oparty na ewangelii Pawła (ewangelii rozumianej w sposób użyty w liście do Galatów jako nauka a nie pismo, jak np. Ew. Łukasza) utworzył kanon Nowego Testamentu i rozwija się do dziś z dwoma głównymi nurtami katolicyzm i prawosławie i kilkoma pobocznymi, jak religie postreformacyjne.
 
Papieże, czyli św. Piotr biskupem Rzymu.
Pierwszym elementem, który znowu należy wyjaśnić bo wielu mylnie rozumie jest to, kim jest papież. Jest to biskup Rzymu, którego inni biskupi pośród siebie wybierają na przywódcę. Papież ma pewne przywileje ale i pewne ograniczenia, jest osobą poważaną w Kościele, ale jest to tylko jeden z biskupów kościoła lokalnego, którzy wcześniej byli biskupami Krakowa, Monachium, Buenos Aires i w drodze wyboru zostają biskupami Rzymu.
 
Biblia nie daje żadnych podstaw do twierdzenia iż Piotr był biskupem Rzymu, choć słowa z 1 listu Piotra „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie” [1P5, 13] mogą sugerować iż Piotr w Rzymie za swego życia był, z innych Pism jak Ireneusza z Lyonu, apokryficznej Ewangelii Piotra można wnioskować iż Piotr w Rzymie był i tam nauczał, może pomagał organizować Kościół, ale stale w Rzymie nie przebywał, więc nie mógł być biskupem (przywódcą tej gminy). Nie wymienia go przecież Paweł pośród pozdrawianych w swoim Liście do Rzymian datowanym na lata 57/58, a gdyby Piotr był wtedy przywódcą gminy w Rzymie pozdrowiłby go w pierwszej kolejności. Śmierć Piotra w Rzymie podawana jest wyłącznie w tradycji chrześcijańskiej. Pierwszym pewnym biskupem Rzymu był Linus, o którym Paweł wspomina w liście do Tymoteusza [2 Tm 4, 21] datowanym 64-67 i tak uważano w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Piotr jako pierwszy biskup Rzymu pojawia się w czasie walk o prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami.
 

*) W Biblii na określenie Kościoła stosowane jest greckie słowo „ecclesia ” Jest to chrześcijańska wspólnota religijna w danym mieście, na danym obszarze. Kościół, ten pisany wielką literą jest właśnie wspólnotą religijną a nie tak jak niektórzy myślą hierarchą biskupów, kapłanów. Kapłan, znowu, by zachować prawidłowość znaczeń, to osoba służąca danej wspólnocie religijnej. Choć niekiedy wydaje się, że niektórzy kapłani o tym zapomnieli i zachowują się jak książęta Kościoła, ale nie ma innego znaczenia tego słowa i tej funkcji niż sługa wspólnoty wiernych Kościoła (ecclesii). 

KOMENTARZE

 • Starożytna, z czasów powstania rękopisów z Qumran, opinie nt. Jakuba oraz Pawła
  Przygotowywując me sprawozdanie ze Zjazdu "Słowiańska Praga 2018" (http://markglogg.eu/?p=2226 ) trafiłem - niestety po rosyjsku - na taki hipotetyczny opis wzajemnej relacji Jakuba i Pawła:

  сама суть кумранских текстов буквально провоцировала ученых на скоропалительные выводы. В свитках говорилось про некоего Учителя Праведности, который погиб от рук бывших последователей. Упоминается в этих текстах и Человек Лжи, предавший Учителя…. в 1986 году американский библеист Роберт Айзенман объявил, что Учитель Праведности — это новозаветный Иаков, брат Господень, а Человек Лжи — апостол Павел” (…)

  Tłumaczę na polski tylko ostatnie zdanie :

  W roku 1986 amerykański biblista Robert Eisenman oglosił, że Nauczyciel Sprawiedliwości (z rękopisów z Qumran) -- to nowotestamentowy Jakub, brat Jezusa, A Człowiek Kłamstwa - apostoł Paweł"

  Dlaczego główny badacz tych qumrańskich rękopisów, John Strugnell, w wywiadzie dla izraelskiej gazety Haaertz publicznie stwierdził, że "JUDAIZM TO STRASZNA RELIGIA, która nie powinna istnieć?

  Wg. nie tylko K. Marksa "chrześcijaństwo jest sublimacją judaizmu" (Marksa "W kwestii żydowskiej", 1844). I z 1 Listu św. Piotra (podobnie jak z Listów św. Pawła) POTRAFIĄCY PATRTZEĆ potrafią dostrzec, na czym ta POTWORNOŚĆ J-Ch religi polega.

  Cytuję z mego wystąpienia na Światowym Publicznym Forum Dialog Cywilizacji na wyspie Rodos w roku 2003, pod tytułem:

  “Globalization: The Project of “Flat Earth” and Flat Brain Cortices – but No Dialogue of Civilizations Ahead” - http://www.adelaideinstitute.org/Dissenters/shamir1.htm ; także http://www.amerika.org/texts/religious-roots-of-american-superpower-marek-glogoczowski/; oraz w kwartalniku “World Affairs”, New Delhi vol. 7, no 4, 2003,

  Przytaczam centralny argument mego tam, 15 minutowego wystąpienia, niestety po angielsku:

  The Cross, symbolizing
  Christ's Passion, has become a kind of an opiate, a kind of morphine which
  inactivates in believers specifically these brain centers (front lobes)
  where ethical conscience is localized, and which centers create the feeling
  of pain (so called "pricks of conscience") when someone is committing a
  fraudulent action. If one believes in redemptory power of the Cross, his
  sins simply "disappear". Due to this psychological phenomenon, believers in
  Redemption do not have incentives to develop their endogenous, autonomous
  ethical system. It means that in the shadow of Cross the most unethical
  behaviors can proliferate. For St. Paul - as well as for St. Peter - was
  evident that servants can be abused by their selfish masters (as their
  appraisal of "sufferance of God's servant" indicate it). St. Paul
  additionally claims that "all power comes from God", so no one is aloud to
  revolt against social injustices, not only of the slave system of the
  Antiquity, but also of the corporate serfdom of the Modernity.

  Na polski tłumaczę tutaj tylko dwa ostatnie zdania:

  (...) Oznacza to, że w cieniu krzyża najbardziej nieetyczne zachowania się mogą się szerzyć. Dla św. Pawła - podobnie jak dla św. Piotra - było ewidentnym, że egoistyczni właściciele swych służących (niewolników) mogą ich wykorzystywać w sposób zbrodniczy (jak ich pochwała, opisanej przez proroka Izajasza, praktyki "umęczania i zabijania sługi cierpiącego za zbrodnie jego Pana" na to wskazuje). W dodatku św. Paweł stwierdza, że "każda władza pochodzi od Boga", a zatem nikomu nie wolno się buntować przeciw społecznym niesprawiedliwościom, czy to systemu niewolniczego w starożytności, czy nowoczesnego, korporacyjnego systemu pańszczyźnianego.(...)

  Z tych qumrańskich rękopisów, oraz z zawartych w NT listów oraz "Dziejów Apostolskich", wychodzi na to, że najbardziej LUDZKIM przywódcą wczesnochrześcijańskim był żyd JAKUB (nie wiem nawet czy został świętym, Luter pragnął wycofać jego List z protestanckiej Biblii) - którego to przywódcę jerozolimskich żydów-chrześcijan "załatwił" św. Paweł, podobnie jak wcześniej uczestniczył on w likwidacji przywódcy hellenistycznych chrześcijan, św. Stefana (co opisane jest w "Dziejach").
 • @Gasienica 20:08:08
  Jakub, brat Pański mimo, że wszystko wskazuje na to iż to on zebrał wystraszonych apostołów i on był załozycielem Kościoła Jerozolimskiego jest osobą dość niewygodną dla dzisiejszego Kościoła. Jak wykazałem w tekście, on został w chrześcijaństwie jako sekcie w Judaizmie odrzucając reformę Pawła. Wystarczy popatrzeć na układ Biblii, na 16 listów Pawła ile mamy listów innych apostołów?
  Jest on świętym o obu Kościolach głównego nurtu Katolicyzmie i prawosławiu.
 • @Zawisza Niebieski 20:39:59
  //on był załozycielem Kościoła Jerozolimskiego jest osobą dość niewygodną dla dzisiejszego Kościoła.//
  Przede wszystkim samo pojęcie "kościół jerozolimski" to tylko figura retoryczna pozostająca bez znaczenia dla kariery chrześcijaństwa bo cała ta religia to wyłączna zasługa św Pawła czyli bez niego nie byłoby w ogóle chrześcijaństwa , t zn , siłą rzeczy postać samego Jezusa umożliwiła zainicjowanie tej religii a sam Jakub nie ma właściwie żadnego wpływu na jej rozwój , popularność Jakuba nabrała znaczenia dopiero w VII wieku i to w Hiszpanii ,gdzie do dzisiaj jego kult ma wyjątkowo dużą pozycję zaś pielgrzymka do jego grobu w Santiago de Compostela stała się wyzwaniem nie tylko dla ludzi wierzących , stąd ta Twoja uwaga o jakiejś 'niewygodności" tej postaci dla kościoła jest najzwyczajniej chybiona bo jest wprost przeciwnie bo jak żaden z innych apostołów zachęca do konkretnych zachowań czyli tej niejednokrotnie wielotygodniowej pieszej wędrówki ,co szczególnie w naszych czasach pozostaje jakąś ostatnią formą "duchowych poszukiwań "
 • @puuuq 22:59:07 Zgadzam się z tym punktem widzenia
  SIŁĄ NAPĘDOWĄ CHRZEŚCIJAŃSTWA jest to co pokrótce zarysowałem, po rosyjsku, w mym sprawozdaniu ze "Słowiańskiej Pragi 2918" (http://markglogg.eu/?p=2226):

  Od razu tłumaczę na polski: "Św. Paweł (i ukryta za jego działalnością kapłańska żydo-mafia na kształt dzisiejszego CIA) zaplanował, już prawie dwa tysiące lat temu, w "Liście do Rzymian" rodz. 11, że głoszona przez niego, między poganami, wiara w "Chrześcijan zbawienie, poprzez Jezusa Nazarejskiego ("baranka bożego") umęczenie", w odpowiednim do tego czasie doprowadzi do panowania żydowskiej "religijnej nadwładzy" wszystkimi formami ludzkiej cywilizacji. O tym Planie (ŁŻE) Boga Izraela dobrze wiedzą współcześni judaiści, już w roku 2014 w Wielkiej Chóralnej Synagodze w Petersburgu rabin Pinksas Połoński z Izraela wygłosił taki oto wykład o nadchodzącej przebudowie świata:

  https://youtu.be/TG_ViIncdVw
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/06/Globalny-Judaizm.jpg

  Po rosyjsku:
  св. Павел спланиривал, уже почти два тысяча лет тому назад, в “Послании к Римлянам” ч. 11, что возглашена нём, среди язсчников, вера в “Христиан спасение, через Иисуса Назаретского (“божьего агнца”) умучение”, в способное к этому время доведет до царствования древнееврейской “религиозной сверхвласти” над всеми формами человеческих цивилизаций. Itd.

  Dalej w mym reportażu bardziej wyeksponowałem o co KŁAMCY I MORDERCY, o ksywie wśród chrześcijan e św. Paweł, chodziło:

  "... podstawowa nauka św. Pawła, że "przez Jezusa Chrystusa (głoszącego prawdę o faryzeuszach) KAŹŃ I UNIŻENIE, kłamców i morderców (wśród nich św. Pawła) ZBAWIENIE I WYWYŻSZENIE" to Słowo Kłamstwa (MISOLOGOS) "hebrajczyka z hebrajczyków", faryzeusza Szawła, nienawidzącego ROZUMNEJ LUDZKOŚCI... itd.

  основные учение св. Павла, что “через Иисуса Христа (выявлающего правду о фарисеях) казнь и унижение, лжецов и убийцев (среди них фаисеиа Павла) спасение и возвышеннее”, это Слово Лжи (МИЗОЛОГОС) “иврита из ивритов” фарисеиа Саула, ненавидящего РАЗУМНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
 • @puuuq 22:59:07
  Imiona w Biblii są dość mało urozmaicone. Mamy kilka Maryj, kilku Jakubów stąd niekiedy ławo o pomyłkę. Papież kiedyś pomylił Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą. Ty też zrobiłeś podobny błąd. To co opisałeś to oczywiście jest św. Jakub, tylko Jakub Większy, uczeń Jezusa, apostoł.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Wi%C4%99kszy_Aposto%C5%82
  Ten Jakub o którym ja piszę, to Jakub Sprawiedliwy brat Pański.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Sprawiedliwy
  A list Jakuba zawarty w Biblii to znowy przypisywany jest Jakubowi Mniejszemu
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Mniejszy_Aposto%C5%82

  Jakub Sprawiedliwy brat Pański mimo iż był niekwestionowanym przywódcą Kościoła w Jerozolimie nie pozostawił po sobie w Biblii żadnego pisma. Był niewygodny, gdyż mimo początkowej zgody, później wycofał się z nawracania tych co z pogaństwa, co udowadnia ten tekst.
 • @
  JA NIE ROBOT TYLKO "LOCHMEN"!

  Cytat:

  "Konflikt między Pawłem i Piotrem w Antiochii [Ga 2, 11-14] dowodzi tego iż Jakub (...) w tym czasie już był przywódcą nad Piotrem, bo gdyby było inaczej, to czyż Piotr bałby się wysłanników Jakuba?".

  Gdy ja o tym napisałem dwa dni przed Autorem powyższego tekstu to wrzucili mnie do lochu...

  Zobacz Czytelniku: "APOSTOŁ JAKUB WYMIENIONY PRZED APOSTOŁEM PIOTREM!".

  http://57kerenor.neon24.pl/post/144249,apostol-jakub-wymieniony-przed-apostolem-piotrem


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Gasienica 20:08:08
  Odnoszenie się do płatów przednich w mózgu niewiele wnosi do tematu (no chyba, że założyć, iż cała moralność, podobnie jak świadomość, to tylko epi-fenomen nabudowany na elektrochemii mózgu).

  Zupełnie natomiast nie rozumiem, jak można pisać takie rzeczy:

  Due to this psychological phenomenon, believers in
  Redemption do not have incentives to develop their endogenous, autonomous ethical system. It means that in the shadow of Cross the most unethical behaviors can proliferate. For St. Paul - as well as for St. Peter - was evident that servants can be abused by their selfish masters (as their appraisal of "sufferance of God's servant" indicate it) itd

  - no przeciez Pan ewidentnie kłamie albo tez moca irracjonalnej nienawiści do chrzescijaństwa pisze zupełnie odwrotnie, niż widzi
 • @Gasienica 20:08:08
  Niewykluczone, że myli Pan katolicyzm z prowadzącym do predestynacji i rasizmu protestantyzmem.

  niestety, od czasów herezjarchy Lutra słowo 'chrześcijaństwo" nic nie znaczy i należy doprecyzować, o jakie chrześcijaństwo chodzi

  pozdr
 • @Gasienica 20:08:08
  Dobrze prawi pan Izrael Szamir:

  Dear friends, today we offer you an interesting paper by a friend of the
  list, Dr Marek Glogoczowski, a Polish philosopher. He is a severe critic of
  the American ideology, however, he throws away the child together with dirty
  water. An enemy of Globalisation, he does not stop at disposing of
  Christianity we know of. In no way I agree with him. While accepting his
  conclusions (it makes him an ally) I do reject his chain of arguments. A man
  of uninhibited, run-wild logic, Dr G misinterprets the Gospel. Naturally, St
  Paul said 'there is no male nor female in Christ', but it does not mean he
  intended to castrate mankind. In the same way, when he said, 'there is no
  Jew neither Hellene', he meant that Jewish Law is quite irrelevant comparing
  with faith and salvation. Though the positive message of the Old Testament
  was sublimated in the New Testament, it does not mean that all ideas of the
  Old Testament found its way to the Gospels. In his search, Dr G arrived to
  the same conclusions Marcion the Gnostic reached 1900 years ago. Probably
  this piece should not be distributed to people of weak mind; but our readers
  are anything but that! Still, you will enjoy his tempestuous style and
  unbridled humour and take his arguments with a grain of salt.
 • @Gasienica 20:08:08
  "believers in Redemption do not have incentives to develop their endogenous, autonomous ethical system." (Ci co wierzą w Odkupienie nie mają motywacji aby rozwinąć swój własny, autonomiczny system etyczny)

  To się udało głównie Kantowi. Ilu jest takich jak on?
 • @Zawisza Niebieski 10:17:31
  Nie sprawdziłem tych Jakubów , mniejszy czy większy albo sprawiedliwy i jeszcze młodszy ,wszyscy mieli zginąć śmiercią męczeńską , przy czym ciekawe jest to ,że ten co nie był apostołem czyli siłą rzeczy nie był naocznym świadkiem cudów i nauk Jezusa , po Jego śmierci został przywódcą grupy .W tej sytuacji wychodzi na to ,że zarówno Jakub Sprawiedliwy jak i Paweł chociaż nie mieli tak dużych doświadczeń co pozostali uczniowie grali większe role od nich .Faktem jest ,że pielgrzymki do Santiago de Compostela mają związek z apostołem Jakubem ale nie tym Jakubem co przewodził grupie jerozolimskiej lecz nadal nie dostrzegam żadnego zagrożenia dla kościoła z jego strony , tym bardziej ,że to on być autorem listu "Jakuba "
  //pochodzi od apostoła Jakuba. Tradycyjnie autora utożsamia się z apostołem Jakubem Młodszym (zwierzchnikiem Kościoła jerozolimskiego).//
  w innym miejscu piszą by nie łączyć Mniejszego ze Sprawiedliwym czyli wychodzi na to ,że młodszy i sprawiedliwy to ta sama postać ,trudno się połapać w tym zamieszeniu imion bo jeszcze innym miejscu o sprawiedliwym:
  //Jest czasem identyfikowany z Jakubem Mniejszym, synem Alfeusza, należącym do grona Dwunastu Apostołów, będąc często nazywany również Mniejszym lub Małym//
 • @57KerenOr 10:36:30
  Sam zastanawiałem się, dlaczego twój tekst wylądował w lochu, myślę, że różnica między naszymi tekstami jest zasadnicza, ja napisałem tekst historyczny, twój tekst jest polityczny, polityka antykatolicka, są różne postawy, ja szukam dyskusji, wiedzy, ty tę dyskusję wycinasz, kasujesz wpisy, które nie są zgodne z linią twej polityki, banujesz ludzi, którzy potrafią wykazać ci błędy. To wszystko składa się na różne oceny naszych tekstów.

  W swoim tekście popełnileś kilka błędów, nie bardzo mam czasu, by ci wszystkie pokazywać, ale dla przykładu napisałeś "No cóż, widzimy tutaj, że Apostoł Piotr popełnił błąd. Spożywał jedzenie z poganami i nie byłoby w tym nic dziwnego. " Agapa, bo o ten typo posiłku chodziło to był wspólny posiłek tych co z judaizmu i tych co z pogaństwa a nie z poganami. Innym błędem jest złe zdefiniowanie pojęcia "ecclesia" wynikajaca z tego, że źle interpretujesz słowo Kościół. Kościół i "ecclesia" to synonimy.

  Ja piszę, by pokazać historię, historię, której większość nie zna, ty piszesz, by z tej historii wyciągnąć to, co będze świiaczył przeciw KRK by uprawiać coś, co jest dalekie od poszukiwania prawdy historycznej, stąd twój tekst zaliczył loch.
 • @puuuq 12:47:43
  Jak najbardziej jest zamieszanie w tych imionach, choć to byli niezależni ludzie, o niezależnych poglądach, zupełnie innym doobku życia. Wiele rzeczy wiemy z tzw. tradyji chrześcijańskiej, a ta różna była, w różnych okresach powstawała, różne cele jej powstaniu towarzyszyły. Niektórych świętych znamy jako męczenników, podczas gdy zmarli śmiercią naturalną. Podobnie jest z Piotrem, to by był biskupem Rzymu potrzebne było w czasie walki między biskupami poszczególnych gmin o prymat w Kościele, choć dziś większość historyków uznaje, że Piotr był w Rzymie, mógł pomagać zakładać gminę, ale Biskupem Rzymu nigdy nie był, gdyż był tylko przejazdem w wyprawie misyjnej, jak choćby Paweł w podróżach opisanych w Dziejach Apostolskich.
 • @Zawisza Niebieski
  PO PROSTU KATOLICY NIE MAJĄ NIC DO GADANIA!

  Słowa Apostoła Pawła:

  "Jeżeli ty, choć jesteś Judejczykiem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród POGAN, a nie wśród Judejczyków, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów judzkich?".

  Ja napisałem:

  "Spożywał jedzenie z poganami".

  Paweł również nie rozdrabnia się w określeniu pogan w tym miejscu...

  Piszesz do mnie:

  "Innym błędem jest złe zdefiniowanie pojęcia "ecclesia" wynikajaca z tego, że źle interpretujesz słowo Kościół. Kościół i "ecclesia" to synonimy".

  Nieprawdę piszesz. Ecclesia oznacza WYWOŁANYCH ludzi przez Pana Jezusa a nie wyraz KOŚCIÓŁ...

  A do lochu trafiłem raczej za prawdę wyrażoną stwierdzeniami, że w bardzo prosty sposób można udowodnić, że był moment, że Jakub wyraźnie "przewodził" gminie. Takie zdanie podważa dogmat katolicki o Piotrze papieżu dlatego Administrator nie potrafi lub nie chce odpowiedzieć mi na zadane pod komentarzem pytanie.

  PS

  Napisałeś do mnie, że banuję ludzi, którzy potrafią wykazać ci błędy. Nie "wlewaj sobie". Zbanowałem Ciebie, ponieważ kłamiesz i piszesz o rzeczach, o których nawet nie pomyślałem!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 16:55:57
  Przeczytaj sobie, tu dość logicznie wyjaśniono słowo ecclesia
  http://www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/226-kocio-wedug-biblii
 • @57KerenOr 16:55:57
  Żeby KerenOr nie błądził w kłamstwa bo chrystusowemu nie wypada też jestem zbanowany bo uzasadniłem naukę KRK. KerenOr banuje tych co udowodnią mu że kłamie.
 • @57KerenOr 16:55:57
  Poprawię ten wpis z 17:38, bo wdały się literówki a to wstyd.

  Tak więc z ręką na sercu, jako uczeń Jezusa, odpowiedz sobie, nie mnie, czy tylko ja jestem u ciebie zbanowany? Więc nie opowiadaj, że jestem zbanowany bo kłamię, bo klamać uczniowi Jezusa nie wypada. Przyczyną banowania ludzi, którzy ci błędy wykazują jest twój strach, że niewiele prawdy z twej nauki wycisną się da, zaś czlowiekowi mającemu wiedzę ławo ci manipulacje wykazać. A to, że piszę o rzeczach o których nawet nie pomyślałeś, to tylko dowod na twą niewiedzę.

  To, że Jakub, brat Pański wyraźnie przewodził Kościołowi w Jerozolimie napisałem i ja i jakoś za to do lochu nie trafiłem. Trafiłeś do lochu za to, że pod przykrywką religii, historii uprawiasz politykę antychrześcijańską.

  ecclesia, no cóż w słownikach znajdziesz inną definicję, to zgromadzenie, zbór ludzi wierzących, no ale ty jesteś mądrzejszy od słowników i tłumaczy Biblii.

  "Jeżeli ty, choć jesteś Judejczykiem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród POGAN, a nie wśród Judejczyków, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów judzkich?"

  Tu przecież mowa o obyczajach, koszerność potraw, obrzezanie, a nie o tym kim są ci ludzie (poganie, nawróceniu z pogaństwa) w jakim środowisku się wychowali.
  Poczytaj sobie, co to była Agapa.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Agapa
  Na co dzień chrześcijanie przebywali wśród pogan, nawracali pogan, żyli w miastach cesarstwa rzymskiego z konieczności musząc swe zwyczaje dostosować do zwyczajów lubylczych, ale posiłki (agapy) spożywali tylko wśród chrześcijan nawróconych z judaizmu i nawróconych z pogaństwa.
 • @57KerenOr 16:55:57
  Masz wpis Jaromira, jak teraz wyglądasz z tą teorią, że jestem zbanowany bo kłamałem?

  Nauka Jezusa nie potrzebuje banów, nie potrzebuje krętactwa, broni się sama, bo jest prawdą. Problemy zaczynają się, gdy pojawią się krętacze. I niestety dotyczy to również Biblii, już na tym etapie wprowadzano zmiany, stąd brak spójności nauki przekazywanej przez Nowy Testament. Niestety, ty metod krętaczy potrzebujesz, bo twoja nauka nie broni się.
 • @Zawisza Niebieski
  Za dużo błędów, za dużo niezgodności z Biblią, by ten art komentować.

  Zawiszo dlaczego ty NIE piszesz zgodnie z Biblią? dlaczego NIE sprawdzasz w Interlinearnej? dlaczego nie zwracasz się o zrozumienie do Chrystusa? lecz zamiast tego ciągle głosisz TWE-ANTYBiblijne teorie?

  Czy ty wiesz DLACZEGO to czynisz?
 • @Bara-bar 03:45:32
  Wiem dlaczego to czynię, bo piszę zgodnie z prawdą historyczną, starając się rozumieć Biblię jak rozumieli ją ci, co ją pisali. Ty czytasz teksty pisane przez ludzi i dla ludzi I w n..e. dlatego jej nie rozumiesz.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930